Batbussar

Båtbuss

Upp­lev Karl­stad från vatt­net på en av båt­bus­sar­na som tra­fi­ke­rar älven och delar av Vänern.

Timeshift

360° video

I2 skogen

Guidad MTB tour

Vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour erbju­der en spän­nan­de och utma­nan­de upp­le­vel­se för cyke­len­tu­si­as­ter och nybörjare.

Led av våra erfar­na gui­der, kom­mer du att få utfors­ka vack­ra och natur­skö­na områ­den på en cykel spe­ci­ellt utfor­mad för ter­räng­cyk­ling. Du kom­mer att få tes­ta dina fär­dig­he­ter på tek­nis­ka sti­gar och ta dig upp och ner bran­ta bac­kar medan du nju­ter av den vack­ra omgiv­ning­en. Alla våra turer är anpas­sa­de efter din nivå och inklu­de­rar utrust­ning och säker­hets­ut­rust­ning. Så om du letar efter en min­nesvärd och adre­nalin­fylld upp­le­vel­se, boka din plats på vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour idag!

Forskolan-Lotsen-Karlstad_1_1680x1000

Arkitekturkommun Karlstad

Karl­stad är Årets arki­tek­tur­kom­mun 2022 och kni­per där­med förstap­lat­sen för tred­je året i rad. Utmär­kel­sen Årets arki­tek­tur­kom­mun lyf­ter fram de kom­mu­ner som lyc­kas kom­bi­ne­ra goda vill­kor för att utveck­la arki­tek­tu­ren med att han­te­ra bostads­för­sörj­ning­en och ambi­tio­ner om att mins­ka klimatpåverkan.

Karl­stad är Årets arki­tek­tur­kom­mun 2022 och har där­med vun­nit utmär­kel­sen tre år i rad. Fram­gång­ar­na för­kla­ras av ett myc­ket gott omdö­me från arki­tekt­kå­ren sam­ti­digt som Karl­stad lig­ger bra till när det gäl­ler bygg­takt, ruti­ner och lagefterlevnad.

316289667_213661261008130_9157614946190224008_n

Bor var du vill med cykel och mikro-caravan

Vårt cykel­släp med upp­blås­bart tält är det per­fek­ta valet för utflyk­ter och sight­see­ing med famil­jen. Med det­ta släp kan du enkelt ta med dig allt du behö­ver för en över­natt­ning i natu­ren, inklu­si­ve en upp­blås­bar sov­plats för två per­so­ner. Cykel­slä­pet är utrus­tat med en robust och håll­bar ram, samt en lätt­dri­van­de och lätt­ma­nö­vre­rad design. Det är ock­så utrus­tat med en juster­bar drag­krok för att anpas­sa sig efter din cykel. Med det­ta släp kan du och din part­ner utfors­ka natu­ren på ett mer bekvämt och flex­i­belt sätt. Boka nu och upp­lev äventyret!

Bad & lek med (små)barn

Här hittar du några utvalda ställen som lämpar sig särskild för familjer med mindre barn. Ta en dopp eller tillbringa hela dagen på stranden. Eller upptäcka några lekplatser utöver det vanliga.

3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape

Under Arts­cape 2017-Värm­land eller Arts­cape 2017 White Moo­se Pro­ject som det även kal­las, del­tog tio kom­mu­ner vil­ket resul­te­ra­de till totalt 25 konst­verk varav sju av dem finns i Karl­stad. Bakom mål­ning­ar­na finns såväl inter­na­tio­nel­la som svens­ka konst­nä­rer medverkade.

KarlstadKommun-Turism-200409-270-200409-UtskriftsKlar-UtskriftSkarp-Foto-Christine-Holm-scaled

Konst & gallerior i Karlstad

I kul­tursta­den Karl­stad kan du upp­le­va en av Nor­dens främs­ta akva­rel­lis­ter på konst­hal­len Sand­grund Lars Lerin eller utfors­ka Värm­lands Museums aktu­el­la utställ­ning­ar. Du kan även spa­na in Karl­stads utmärk­ta konstgallerier.

Skutberget

Skutberget

Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum och erbju­der både rekre­a­tion och akti­vi­te­ter för alla åld­rar och intres­sen. Det finns bad- och lek­plat­ser, natursti­gar och motions­spår både som­mar- och vin­ter­tid. I områ­det finns dess­utom en cam­ping som ock­så erbju­der stuguthyrning.

Bada och må gott på Skutberget
Bad­plat­sen är myc­ket popu­lär och väl­be­sökt. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och angrän­san­de sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. Den sto­ra stran­den som lig­ger rakt nedan­för den sto­ra huvud­par­ke­ring­en är lång­grund och pas­sar bra för mind­re barn. En del av Skut­ber­get är dess­utom till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vattnet.

Ta chan­sen att för­e­na nyt­ta med nöje
Här finns fle­ra fina motions­spår av vari­e­ran­de läng­der så att alla kan hit­ta en lämp­lig utma­ning. De är vac­kert drag­na genom skogs­par­ti­er och ibland med utsikt över Vänerns vat­ten. Elljus­spå­ren är 800 meter, 3,5 kilo­me­ter och 5 kilo­me­ter och där släcks lju­sen kloc­kan 22.00. Dess­utom finns det motions­spår på 7,5 och 10 km samt ett lite tuf­fa­re trä­nings­spår på 10 km för den som vill utma­na sig lite extra. Centralt på Skut­ber­get lig­ger det en motions­cen­tral med möj­lig­het till ombyte och dusch och den är avgifts­fri och öppen för alla.

Disc­golf i natur­skönt landskap
Det finns ock­så möj­lig­het att spe­la disc­golf på en av Sve­ri­ges 4 ‑stjär­ni­ga disc­golf­ba­nor med arton hål som är utsprid­da över områ­det. Det kos­tar ing­et och behö­ver hel­ler inte bokas. På den när­lig­gan­de cam­ping­en First Camp Skut­ber­get kan du dess­utom köpa eller hyra discar om du inte har egna.

Mountain­bi­ke i Skut­ber­gets skogar
Är du sugen på att upp­le­va natu­ren på två hjul finns en mountain­bi­ke­ba­na vid Skut­ber­gets fri­lufts­om­rå­de. Banan är ca 8,5 km lång i skif­tan­de ter­räng och svå­rig­hets­gra­den lig­ger unge­fär på medel­ni­vå. Start­punk­ten lig­ger nära den sto­ra par­ke­ring­en vid entrén till campingen.

Även­tyrs­golf för alla
Vill du spe­la mini­golf finns det en EU-klas­sad även­tyrs­ba­na med 18 hål som bygg­des 2016. De uni­ka banor­na som är roli­ga för både sto­ra och små gol­fen­tu­si­as­ter hit­tar du på cam­ping­en First Camp Karlstad.

På med vandringsskorna 
Är du sugen på en något läng­re vand­ringstur kan du star­ta på Skut­ber­get och sät­ta rikt­ning mot Kil. Leden är 22 kilo­me­ter lång och sträc­ker sig via natur­re­ser­va­ten Sör­mon och Höge­mon vida­re till Kilsra­vi­ner­na och sedan Kils sam­häl­le. De tre natur­re­ser­va­ten är av skil­da karak­tä­rer och bju­der på en spän­nan­de upplevelse.