Citybike

Från 250 kr / dag

Prissättning per dag VS: Standardcykel låg insteg
1 - 7 dagar : 250 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal
Såld av : VeloStore Kategori: Etikett:

Beskrivning

Vår stan­dard­cy­kel för stads­bruk är det per­fek­ta valet för pend­ling och sight­see­ing. Med en lätt och smi­dig ram, ett bekvämt sadel och enkel väx­ellå­da, kom­mer du att kun­na navi­ge­ra sta­den med lätt­het och kom­fort. Cykeln är utrus­tad med en 3 eller 7‑växlad Shi­ma­no-väx­el­sy­stem, vil­ket ger dig möj­lig­het att anpas­sa din has­tig­het efter ter­räng­en. Plus, den har ett juster­bart sty­re för en skräd­dar­sydd pass­form. Hyr vår stan­dard­cy­kel för stads­bruk för din näs­ta stads­re­sa och upp­lev sta­den på ett mer mil­jö­vän­ligt sätt.

Hyresvillkor

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK.

Ålders­gräns för att hyra Cykel hos oss är 15 år. Noll­to­le­rans vad gäl­ler alko­hol och droger!

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för:

  • Ska­da på hyres­ob­jekt, egendom.
  • Stöld eller för­lust av hyres­ob­jekt ersät­tas till fullvärde.
  • Hyres­ob­jek­ten får icke vida­reut­hy­ras, utlå­nas, pant­sät­tas, över­lå­tas eller på annat sätt avhändas.
  • Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick och på sam­ma plats som vid utlämnandet.
  • Om hyres­ob­jek­tet ej åter­läm­nas på avta­lad tid utgår en för­se­nings­av­gift på 500:- kr per påbör­jat dag.