Cykel caravan

Från 520 kr - 800 kr / dag

Upphämtning 9.00 | Återlämning senast 18.00

Prissättning per dag B‑turtle cykelcamper
2 - 3 dagar : 800 kr / Day
4 - 4 dagar : 700 kr / Day
5 - 6 dagar : 650 kr / Day
7 - 9 dagar : 600 kr / Day
10 - 12 dagar : 550 kr / Day
12 - 14 dagar : 520 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal

Beskrivning

Upp­lev Värm­land eller Vänern runt från cykel­sa­deln. Vi har gjort det enkla­re än någon­sin att semest­ra med cykel. Med hög­kva­li­ta­ti­va elcyklar och uni­ka tält­vag­nar blir resan bekväm. I tält­vag­nen finns all cam­pingut­rust­ning du behö­ver för ett här­ligt campingliv.

Tält­vagn lyf­ter cykel­se­mestern till en ny nivå. Vag­nen ger dig ett bekvämt boen­de som är enkelt att resa med. I pack­lå­dan finns all utrust­ning du behö­ver för ett bekvämt campingliv.

RESA MED TÄLTVAGN

Tält­vagn lyf­ter cykel­se­mestern till en ny nivå. Vag­nen ger dig ett bekvämt boen­de som är enkelt att resa med. I pack­lå­dan finns all utrust­ning du behö­ver för ett bekvämt campingliv.

SOVA

Vag­nen har en upp­blåst bädd som är 130×210 cm och per­fekt för 2 per­so­ner (+ ev ett mind­re barn). Med ca 70 cm höjd ovan mar­ken slip­per man direkt mark­kon­takt. Täl­tet är rym­ligt och i för­täl­tet är det ståhöjd

SPECIFIKATIONER

Fab­ri­kat: Gent­le Tents, B‑Turtle
Mått vagn: 110 x 79 x 58 cm
Mått tält: 130×210 bädd, för­tält 130x60x200cm
Vikt: 29 kg (exkl last i lådan)
Last­för­må­ga: 50 kg, 120 liter
Max­vikt cam­ping­lä­ge: 200 kg

CAMPINGKIT

I tält­vag­nens pack­lå­da finns all utrust­ning du behö­ver för ett bekvämt campingliv:

 • Bord och stolar
 • Cam­ping­kök inkl kok­kärl och stekpanna
 • Tall­ri­kar, mug­gar, bestick, stekspa­de, slev, kniv, skärbräda
 • Vat­ten­dunk komprimerbar
 • Disk-kit
 • Led­sljusslinga inkl powerbank
 • Gas­lyk­ta

TILLVAL

Till­val:

 • Sov­säck inkl sovsäckslakan
 • Mat­pa­ket (mer info kom­mer ang bok­ning av matpaket)

INSTRUKTIONER

För att du enkelt ska kom­ma igång att använ­da utrust­ning­en får du tyd­li­ga instruk­tions­fil­mer och bil­der som visar hur allt fungerar.

KLÄDSEL

Tips på klädsel:

 1. Hjälm
  Tun­na­re och åtsit­tan­de mössa
 2. T‑shirt + ev långär­mad t‑hirt i ull- eller funtionsmaterial.
  Mel­lan­la­ger vär­man­de trö­ja i ull- eller funtionsmaterial.
  Tunn vind­tät jacka
  Regnjacka
 3. Under­klä­der i ull eller funtionsmaterial.
  Cykel-shorts/­byx­or med vaddering
  Shorts
  Långbyxor
  Regnbyxor
 4. Bekvä­ma skor typ löparskor
  Sandaler
  Sko­ö­ver­drag vid regn
 5. Cykel­hands­kar med långa eller kor­ta fingrar.
  Vat­ten­tät handske

ÖVRIG UTRUSTNING

Övrig utrust­ning att ta med:

 • Sov­säck (finns som till­val att hyra)
 • Vat­ten­flas­kor
 • Solkräm
 • Sol­glas­ö­gon
 • Mygg­me­del
 • Keps/hatt
 • Bad­klä­der
 • Hand­duk (snabbtorkande/resehandduk)
 • Liten ficklampa/ pannlampa

ELCYKEL

En elcy­kel hjäl­per dig när du behö­ver extra kraft i upp­förs­bac­ken eller mot­vind. Syste­met kän­ner av hur hårt du tram­par och ger dig då extra kraft, hur myc­ket beror på vil­ket effekt­lä­ge du valt. En elcy­kel får bara ge assi­stans upp till 25 km/h.

HUR LÅNGT RÄCKER BATTERIET

Bero­en­de på effekt­lä­ge och hur myc­ket du kraft du själv tram­par kan du kom­ma upp till ca 100 kilo­me­ter på en ladd­ning. Med cykel­vagn och pack­ning blir räck­vid­den kor­ta­re ca 40–50 kilo­me­ter och fler laddstopp behö­ver pla­ne­ras in. På cykelns dis­play kan du se i real­tid hur långt du beräk­nas kom­ma på valt effekt­lä­ge. Cykeln är lätt­rul­lan­de och på plan väg kan man ofta köra utan elas­si­stans för att spa­ra bat­te­ri till de mer krä­van­de partierna.

LADDA BATTERIET

Längs cykel­le­der­na finns möj­lig­het att lad­da bat­te­ri­er. Pla­ne­ra din resa utef­ter vart man kan pla­ne­ra in ladd­ning. Det tar ca 1 tim­me att lad­da upp bat­te­ri­et till 80 %. Så till exem­pel en fika­pa­us är per­fekt till­fäl­le att lad­da upp batteriet.

Förslag för cykelturen

VÄNERLEDEN

Väner­le­den, 64 mil runt Euro­pas störs­ta sjö Vänern, rekom­men­de­rad res­tid 10–12 dagar.

KLARÄLVSBANAN

Kla­rälvs­ba­nan + del av Kla­rälvs­le­den sträc­ker sig 10 mil mel­lan Ham­marö-Udde­holm (20 mil tur o retur), res­tid 2–3 dagar.

Hyresvillkor

Hyresvillkor cykelcamping

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK

Gil­tig ID hand­ling skall visas upp i sam­band med uthyr­ning. Vid för­se­ning till­kom­mer en avgift på 1000 SEK per påbör­jad dag/per cykel/vagn .

Hyrestagaren ansvarar för att:

 • cykeln och vag­nen låses kor­rekt med till­hö­ran­de lås enligt anvisningar.
 • icke vida­reut­hy­ra, låna ut, pant­sät­ta eller över­lå­ta cykeln eller vagnen.
 • cykel och vag­nen åter­läm­nas i sam­ma skick som vid utläm­nan­det. Vid fel eller ska­da på utrust­ning­en ska uthy­ra­ren under­rät­tas omgå­en­de. Ska­dor på cykeln eller vag­nen som upp­kom­mer under hyres­pe­ri­o­den och krä­ver repa­ra­tion bekostas av hyres­ta­ga­ren enligt prislista.
 • åter­läm­ning av hjälm, lås och övrig utrust­ning är i sam­ma skick som vid utlåning.
 • ersät­ta cykel och vagn samt övrig hyr­ut­rust­ning om den skul­le bli stu­len under uthyr­nings­ti­den och ersät­ter det till det ful­la värdet.
 • i det fall hyres­ta­ga­ren har en egen hemförsäkring/drulleförsäkring eller lik­nan­de för­säk­ring som kan ersät­ta för­lust av eller ska­dor på hyres­ob­jek­tet ansva­rar hyres­ta­ga­ren för all kon­takt angå­en­de försäkringsärende.

Ombokning eller avbokning

Ombok­ning mer än 14 dagar före ankomst­da­tum är gra­tis. Änd­ring av datum när­ma­re än 13 dagar före ankomst till en kost­nad av 300:- per änd­ring. Ombok­ning kan ske fram till kl. 15.00 dagen före ankomst.

Avbe­ställ­nings­skydd kan teck­nas i sam­band med bok­ning till en kost­nad av 400:-. Vid avbok­ning med avbe­ställ­nings­skydd mer än 14 dagar före ankomst åter­be­ta­las hela det inbe­ta­la­de hyres­be­lop­pet. Vid avbok­ning med avbe­ställ­nings­skydd sena­re än 13 dagar före ankomst åter­be­ta­las hela det inbe­ta­la­de hyres­be­lop­pet minus 500:- i expe­di­tions­av­gift. Kost­na­den för avbe­ställ­nings­skyd­det åter­be­ta­las ej. Om kun­den väl­jer att änd­ra datum för sin bok­ning anses avbok­nings­skyd­det för­bru­kat och ett nytt avbok­nings­skydd behö­ver bokas.

Vid bok­ning via exter­na bok­nings­tjäns­ter gäl­ler vill­ko­ren som fram­går hos respek­ti­ve bokningstjänst.

Om eller avbok­ning­ar gör via mail eller telefon:

info@varmlandcamper.se
Tel: 0760227793

 

Prislista skador:

 • Punk­te­ring ing­en kost­nad 0 SEK
 • Ska­da­de peda­ler 150 SEK
 • Ska­dat sty­re 250 SEK
 • Ska­da­de reg­lage (Broms och väx­el) 300 SEK
 • Tra­sig fram/bakväxel 500 SEK
 • Ska­dad fälg (knäckt, krökt till följd av vårds­lös kör­ning.) 600 SEK
 • Ska­dat vev­par­ti 800 SEK
 • Ska­dad fram­gaf­fel 1200 SEK
 • Ska­dad ram (knäckt, spruc­ken till följd av vårds­lös kör­ning) 3000 SEK

Behandling av personuppgifter

Vid bok­ning i vårt bok­nings­sy­stem sam­lar vi och behand­lar per­son­upp­gif­ter från dig för att slut­fö­ra din bok­ning. Vi sam­lar din email, kon­takt och adress­in­for­ma­tion och lag­rar dem så länge som krävs för att upp­fyl­la vårt avtal med dig vår kund samt att föl­ja gäl­lan­de lagar och förordningar.