Elcykel för längre turer

Från 500 kr - 550 kr / dag

Prissättning per dag Cube Kathmandu
1 - 3 dagar : 550 kr / Day
4 - 7 dagar : 500 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal

Beskrivning

Är du redo att upp­le­va fri­he­ten och flex­i­bi­li­te­ten med en elcy­kel Cube Kath­man­du? Nu kan du hyra våra robus­ta elcyklar med lång räck­vidd och upp­lev en ny nivå av bekväm­lig­het och pre­stan­da. Våra elcyklar är utrus­ta­de med kraft­ful­la moto­rer och långa bat­te­ri­er som ger dig möj­lig­het att ta dig läng­re än någon­sin tidi­ga­re utan att behö­va oroa dig för att bat­te­ri­et ska ta slut. Robus­ta kon­struk­tion och hög kva­li­tet på kom­po­nen­ter gör att våra cyklar är lät­ta att han­te­ra och kla­rar av alla typer av terräng.

Våra elcyklar är per­fek­ta för alla som äls­kar att cyk­la men vill ha lite extra hjälp under vägen. De är ock­så ide­a­lis­ka för per­so­ner som har svårt att cyk­la långa sträc­kor eller på hår­da ter­räng­er. Om du vill utfors­ka natu­ren, ta en tur till stan eller bara ha en rolig och avkopp­lan­de cykel­tur, våra elcyklar är det per­fek­ta valet.

Så om du vill ha en ny och spän­nan­de upp­le­vel­se på två hjul, hyra en av våra robus­ta elcyklar med lång räck­vidd idag!

Hyresvillkor

Hyresvillkor cykelcamping

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK

Gil­tig ID hand­ling skall visas upp i sam­band med uthyr­ning. Vid för­se­ning till­kom­mer en avgift på 1000 SEK per påbör­jad dag/per cykel/vagn .

Hyrestagaren ansvarar för att:

 • cykeln och vag­nen låses kor­rekt med till­hö­ran­de lås enligt anvisningar.
 • icke vida­reut­hy­ra, låna ut, pant­sät­ta eller över­lå­ta cykeln eller vagnen.
 • cykel och vag­nen åter­läm­nas i sam­ma skick som vid utläm­nan­det. Vid fel eller ska­da på utrust­ning­en ska uthy­ra­ren under­rät­tas omgå­en­de. Ska­dor på cykeln eller vag­nen som upp­kom­mer under hyres­pe­ri­o­den och krä­ver repa­ra­tion bekostas av hyres­ta­ga­ren enligt prislista.
 • åter­läm­ning av hjälm, lås och övrig utrust­ning är i sam­ma skick som vid utlåning.
 • ersät­ta cykel och vagn samt övrig hyr­ut­rust­ning om den skul­le bli stu­len under uthyr­nings­ti­den och ersät­ter det till det ful­la värdet.
 • i det fall hyres­ta­ga­ren har en egen hemförsäkring/drulleförsäkring eller lik­nan­de för­säk­ring som kan ersät­ta för­lust av eller ska­dor på hyres­ob­jek­tet ansva­rar hyres­ta­ga­ren för all kon­takt angå­en­de försäkringsärende.

Ombokning eller avbokning

Ombok­ning mer än 14 dagar före ankomst­da­tum är gra­tis. Änd­ring av datum när­ma­re än 13 dagar före ankomst till en kost­nad av 300:- per änd­ring. Ombok­ning kan ske fram till kl. 15.00 dagen före ankomst.

Avbe­ställ­nings­skydd kan teck­nas i sam­band med bok­ning till en kost­nad av 400:-. Vid avbok­ning med avbe­ställ­nings­skydd mer än 14 dagar före ankomst åter­be­ta­las hela det inbe­ta­la­de hyres­be­lop­pet. Vid avbok­ning med avbe­ställ­nings­skydd sena­re än 13 dagar före ankomst åter­be­ta­las hela det inbe­ta­la­de hyres­be­lop­pet minus 500:- i expe­di­tions­av­gift. Kost­na­den för avbe­ställ­nings­skyd­det åter­be­ta­las ej. Om kun­den väl­jer att änd­ra datum för sin bok­ning anses avbok­nings­skyd­det för­bru­kat och ett nytt avbok­nings­skydd behö­ver bokas.

Vid bok­ning via exter­na bok­nings­tjäns­ter gäl­ler vill­ko­ren som fram­går hos respek­ti­ve bokningstjänst.

Om eller avbok­ning­ar gör via mail eller telefon:

info@varmlandcamper.se
Tel: 0760227793

 

Prislista skador:

 • Punk­te­ring ing­en kost­nad 0 SEK
 • Ska­da­de peda­ler 150 SEK
 • Ska­dat sty­re 250 SEK
 • Ska­da­de reg­lage (Broms och väx­el) 300 SEK
 • Tra­sig fram/bakväxel 500 SEK
 • Ska­dad fälg (knäckt, krökt till följd av vårds­lös kör­ning.) 600 SEK
 • Ska­dat vev­par­ti 800 SEK
 • Ska­dad fram­gaf­fel 1200 SEK
 • Ska­dad ram (knäckt, spruc­ken till följd av vårds­lös kör­ning) 3000 SEK

Behandling av personuppgifter

Vid bok­ning i vårt bok­nings­sy­stem sam­lar vi och behand­lar per­son­upp­gif­ter från dig för att slut­fö­ra din bok­ning. Vi sam­lar din email, kon­takt och adress­in­for­ma­tion och lag­rar dem så länge som krävs för att upp­fyl­la vårt avtal med dig vår kund samt att föl­ja gäl­lan­de lagar och förordningar.