Longtail

Från 500 kr - 550 kr / dag

Prissättning per dag BB: Yuba Mundo
1 - 3 dagar : 550 kr / Day
4 - 7 dagar : 500 kr / Day
Upphämtning
Återlämning

Beskrivning

Vår el-assi­ste­ra­de last­cy­kel är det per­fek­ta valet för famil­jens cykelut­flyk­ter och sight­see­ing. Med den el-assi­ste­ra­de motor, kan du enkelt ta dig upp bran­ta bac­kar och läng­re sträc­kor med mini­mal ansträng­ning. Last­cy­keln har en robust kon­struk­tion och är utrus­tad med en prak­tisk korg för att ta med alla nöd­vän­dig­he­ter och en extra barn­sits för att ta med dina små. Den är ock­så utrus­tad med en LCD-skärm som visar bat­te­rista­tus och has­tig­het. Vår el-assi­ste­ra­de last­cy­kel är det per­fek­ta valet för att göra sight­see­ing­en med famil­jen bekväm och enkel.

Hyresvillkor

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK.

Ålders­gräns för att hyra Cykel hos oss är 15 år. Noll­to­le­rans vad gäl­ler alko­hol och droger!

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för:

  • Ska­da på hyres­ob­jekt, egendom.
  • Stöld eller för­lust av hyres­ob­jekt ersät­tas till fullvärde.
  • Hyres­ob­jek­ten får icke vida­reut­hy­ras, utlå­nas, pant­sät­tas, över­lå­tas eller på annat sätt avhändas.
  • Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick och på sam­ma plats som vid utlämnandet.
  • Om hyres­ob­jek­tet ej åter­läm­nas på avta­lad tid utgår en för­se­nings­av­gift på 500:- kr per påbör­jat dag.

Bulten Bike har försäljning och service av lastcyklar, vikcyklar, specialcyklar, cykeltrailer och cykelsläp. Vi erbjuder även utbildning och konsulttjänster inom hållbara cykeltransportlösningar.