MTB Lapierre Edge 7.9

Från 500 kr / dag

Prissättning per dag VS: Lapierre Edge 7.9
1 - 7 dagar : 500 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal
Såld av : VeloStore Kategori: Etikett:

Beskrivning

Vår MTB hyr­cy­kel är det per­fek­ta valet för även­tyrs­sö­kan­de cyklis­ter. Med en robust och håll­bar ram, långa fjäd­rings­vä­gar och hög­pre­ste­ran­de däck, kom­mer du att kun­na ta dig ige­nom de tuf­fas­te ter­räng­er­na med lätt­het. Cykeln är utrus­tad med en tålig-väx­el­sy­stem, vil­ket ger dig möj­lig­het att anpas­sa din has­tig­het efter ter­räng­en. Plus, den har ett juster­bart sty­re och sadel för en skräd­dar­sydd pass­form. Hyr vår mountain­bi­ke för din näs­ta även­tyr och upp­lev natu­ren på ett helt nytt sätt.

Hyresvillkor

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK.

Ålders­gräns för att hyra Cykel hos oss är 15 år. Noll­to­le­rans vad gäl­ler alko­hol och droger!

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för:

  • Ska­da på hyres­ob­jekt, egendom.
  • Stöld eller för­lust av hyres­ob­jekt ersät­tas till fullvärde.
  • Hyres­ob­jek­ten får icke vida­reut­hy­ras, utlå­nas, pant­sät­tas, över­lå­tas eller på annat sätt avhändas.
  • Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick och på sam­ma plats som vid utlämnandet.
  • Om hyres­ob­jek­tet ej åter­läm­nas på avta­lad tid utgår en för­se­nings­av­gift på 500:- kr per påbör­jat dag.