Vikcykel Brompton

Från 300 kr - 350 kr / dag

Prissättning per dag BB: Brompton
1 - 3 dagar : 350 kr / Day
4 - 7 dagar : 300 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal

Beskrivning

Våra Bromp­ton vik­cyklar är det ulti­ma­ta valet för kor­ta cykelut­flyk­ter och sight­see­ing. Med deras uni­ka fäll­ba­ra design kan de enkelt och snabbt fäl­las ihop och bäras med dig på tåget, bus­sen eller i bilen. Deras 3 eller 6‑växlade väx­el­sy­stem gör det enkelt att navi­ge­ra sta­den. Hyr en Bromp­ton vik­cy­kel och få möj­lig­he­ten att ta dig runt sta­den på ett smi­digt och flex­i­belt sätt.

Hyresvillkor

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK.

Ålders­gräns för att hyra Cykel hos oss är 15 år. Noll­to­le­rans vad gäl­ler alko­hol och droger!

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för:

  • Ska­da på hyres­ob­jekt, egendom.
  • Stöld eller för­lust av hyres­ob­jekt ersät­tas till fullvärde.
  • Hyres­ob­jek­ten får icke vida­reut­hy­ras, utlå­nas, pant­sät­tas, över­lå­tas eller på annat sätt avhändas.
  • Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick och på sam­ma plats som vid utlämnandet.
  • Om hyres­ob­jek­tet ej åter­läm­nas på avta­lad tid utgår en för­se­nings­av­gift på 500:- kr per påbör­jat dag.

Bulten Bike har försäljning och service av lastcyklar, vikcyklar, specialcyklar, cykeltrailer och cykelsläp. Vi erbjuder även utbildning och konsulttjänster inom hållbara cykeltransportlösningar.