El-assiterat vikcykel Tern Vektron

Från 500 kr - 550 kr / dag

Prissättning per dag El-assiterat vikcykel Tern Vektron
1 - 3 dagar : 550 kr / Day
4 - 7 dagar : 500 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal

Beskrivning

Hyr elcy­kel Tern Vektron. Våra elas­si­ste­ra­de vik­cyklar är det per­fek­ta valet för kor­ta cykelut­flyk­ter och sight­see­ing. Med deras kom­pak­ta stor­lek och lät­ta vikt kan de enkelt fäl­las ihop och tas med på tåget eller bus­sen. Den inbygg­da elmo­torn ger en extra boost vid behov, vil­ket gör det enkelt att navi­ge­ra sta­den utan att bli trött. Deras bekvä­ma sad­lar och juster­ba­ra sty­ren ger en skräd­dar­sydd pass­form. Våra elas­si­ste­ra­de vik­cyklar är ock­så utrus­ta­de med paket­hål­la­re för dina till­hö­rig­he­ter, så att du kan ha hän­der­na fria för att ta kort och nju­ta av utsik­ten. Våra cyklar är den per­fek­ta lös­ning­en för enkel och bekväm sightseeing.

Hyresvillkor

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK.

Ålders­gräns för att hyra Cykel hos oss är 15 år. Noll­to­le­rans vad gäl­ler alko­hol och droger!

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för:

  • Ska­da på hyres­ob­jekt, egendom.
  • Stöld eller för­lust av hyres­ob­jekt ersät­tas till fullvärde.
  • Hyres­ob­jek­ten får icke vida­reut­hy­ras, utlå­nas, pant­sät­tas, över­lå­tas eller på annat sätt avhändas.
  • Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick och på sam­ma plats som vid utlämnandet.
  • Om hyres­ob­jek­tet ej åter­läm­nas på avta­lad tid utgår en för­se­nings­av­gift på 500:- kr per påbör­jat dag.

Bulten Bike har försäljning och service av lastcyklar, vikcyklar, specialcyklar, cykeltrailer och cykelsläp. Vi erbjuder även utbildning och konsulttjänster inom hållbara cykeltransportlösningar.